Motie onderzoek naar mogelijkheden tegemoetkoming parkeerkosten mantelzorgers aangenomen

De motie, ingediend door de Christen Unie, ProTiel, GroenLinks en het CDA is raadsbreed aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

 

Motie
Onderwerp: parkeerontheffing voor mantelzorgers
De Raad van de gemeente Tiel, bijeen in de vergadering van 22 februari 2017, behandelend agendapunt 8. Wijziging tarieventabel Parkeerbelastingen 2017 en Regeling betaald parkeren
Overwegende dat:
 de belasting van mantelzorgers toeneemt omdat bij een hulpvraag eerst een beroep moet worden gedaan op het eigen netwerk;
 mantelzorgers ondersteuning moeten krijgen voor het uitoefenen van hun verzorgende taak;
 mantelzorgers voor het uitvoeren van hun verzorgende taak soms parkeerkosten moeten betalen;
 waardering en sympathie voor het vaak erg zware geestelijk en lichamelijk werk wat de mantelzorger dagelijks doet belangrijk is;
 de mantelzorgontvanger door huisarts of behandelend specialist een bewijs kan aanleveren van de zorgvraag;
 in diverse andere gemeentes mantelzorgontvangers al een mantelzorgvergunning kunnen aanvragen en de verordeningen daar als voorbeeld voor         Tiel kunnen dienen;
 de onkosten voor een mantelzorgontheffing wellicht te dekken zijn uit het budget voor het mantelzorgcompliment;
Verzoekt het college:
 de mogelijkheden voor het tegemoetkomen in de parkeerkosten van mantelzorgers middels een mantelzorgontheffing te onderzoeken (voor                   plaatsen in Tiel met betaald parkeren of vergunningparkeren);
 bij een financiële consequentie die past binnen de beschikbare mantelzorggelden een dergelijke voorziening zo spoedig mogelijk in te voeren, en            mantelzorgers bekend bij de gemeente hiervan op de hoogte te brengen, en anders dit aan de Raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie             ProTiel      GroenLinks   CDA
J.D. Stoeten-Flach   I. Joustra   A. Önder,      T. v Oostrom
De motie is aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

Share

Agenda Raadsvergadering 21 december 2016

Share
Scroll Up