Cliëntenraad Participatiewet Tiel Nieuwe Tielseweg 112 A 4001 JZ Tiel

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de commissieleden niet-zijnde raadsleden

Aan het College van B en W Tiel, 15 november 2016

 

Betreft: standpunt van de Cliëntenraad Participatiewet Tiel over Evaluatie minimabeleid

 

Geachte dames en heren,

De wijze waarop u over het standpunt van de Cliëntenraad Participatiewet Tiel geïnformeerd wordt is anders dan gebruikelijk. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde verordening wordt de Cliëntenraad 8 weken voor het College een besluit neemt over een aangelegenheid die hem aangaat, om advies gevraagd. Dat is in dit geval niet gebeurd. Overmacht zou een te hanteren begrip kunnen zijn. Wat wel had kunnen gebeuren, is ons informeren over de onmogelijkheid aan de verordening te voldoen.

Waar het in de nota Evaluatie minimabeleid om gaat is in feite de toekomst van de bijzondere bijstand, maar in het begin wordt over meer gesproken dan alleen over bijzondere bijstand en wordt de bijzondere bijstand in een breder kader namelijk dat van het tegengaan van armoede geplaatst.

In de nota worden drie scenario’s behandeld.

Zoals u hebt kunnen lezen, hebben wij tegen het eerste scenario geen overwegende bezwaren. Wel vonden wij – en dat heeft een delegatie van de Cliëntenraad in het gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar ook duidelijk gemaakt – dat het geldende beleid op enkele punten aangepast zou moeten worden. Zo zou voor het restpakket (bedoeld om te laten deelnemen aan bijvoorbeeld een sportvereniging) het bedrag per gezinslid verhoogd moeten worden. De pc-regeling zou niet alleen voor schoolgaande kinderen moeten gelden maar voor iedereen met een minimuminkomen. De indirecte schoolkosten ( fiets, schoolreisje) zouden weer voor vergoeding in aanmerking moeten komen. De informatie voor minima moet beter. In het verleden was er het BUG-boekje, de bijzondere uitkeringengids. Zoiets zou moeten terugkeren. Dat kan op de website gezet worden en op belangrijke vindplaatsen zou het in papieren vorm aanwezig moeten zijn. De afdeling communicatie vindt dat brieven, nota’s, rapporten in begrijpelijke taal geschreven moeten worden/ moeten zijn. Bij het serviceloket van de Cliëntenraad ( een vorm van formulierenbrigade) komen nogal wat cliënten die zich geen raad weten met de omvang en het moeilijke taalgebruik van brieven en formulieren.

In het Bloesemakkoord komt een passage voor over bezuiniging op de bijzondere bijstand. Daarom verwachten wij niet dat er een positief besluit komt over scenario 1.

Scenario 2 brengt het voorzieningenniveau terug naar wat wettelijk verplicht is, dus geen restpakket, geen witgoedregeling, geen pc-regeling voor schoolgaande kinderen. Zo’n scenario zou te overwegen zijn in de situatie dat iedereen volledig aan het werk kan en de bijstandsuitkering een tijdelijke situatie is. Maar dat is niet zo: er zijn mensen die niet volledig arbeidsgeschikt zijn, om wat voor reden dan ook. Laat ik de situatie nemen van iemand die door zijn (lichamelijke) gesteldheid slechts 15 uur kan werken. Dat levert een inkomen op onder de bijstandsnorm en derhalve is hij (of zij) aangewezen op een aanvullende bijstandsuitkering, niet tijdelijk maar permanent. Aanvullingen als de Tielse regelingen zijn dan echt nodig. Het moge duidelijk zijn, wij kiezen niet voor scenario 2.

Scenario 3 lijkt het meest kansrijk en dat bleek ook tijdens de commissiebehandeling: nogal wat commissieleden lieten zich er positief over uit. Wezenlijk onderdeel ervan is dat er sprake is van pakketten, die in een aantal gevallen door derden worden uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat de uitvoeringskosten beheersbaar blijven. Vanuit de systeemwereld van beleidsmakers klinkt het allemaal positief, maar wij kijken vanuit een ander perspectief en dat is de leefwereld van de cliënt. Heeft het voor hem ook zoveel voordelen? Gaat het zo ontwikkeld worden dat de gebruiker die voordelen voelt?

Over het gezondheidspakket zijn bij het inspreken in de commissie door de voorzitter van de Cliëntenraad vragen gesteld die we hier graag herhalen.

* Menzis zegt eenzijdig de huidige kortingsregeling op. Worden afspraken gemaakt met de verzekeraar over hoe het gaat aan het eind van de contractperiode?

* Als je een andere verzekeraar hebt, kun je pas toegelaten worden per 1 januari. Moet je de medische kosten die niet vergoed worden door de verzekeraar, dan zelf dragen?

* Wat gebeurt er met cliënten die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen en bij het Zorginstituut terechtkomen. Kunnen die na betaling weer terug naar het Menzisgezondheidspakket?

* Wat gebeurt er met de regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg?

Ook over de andere pakketten zijn opmerkingen te maken. Scenario 3 is een scenario dat uitgewerkt moet worden. Aan die uitwerking en verdere invulling werken wij graag mee.

Wij gaan ervan uit dat de Cliëntenraad bij de verdere ontwikkeling van het minimabeleid betrokken wordt en op zo’n wijze dat wezenlijke invloed op het uiteindelijke resultaat kan en zal plaats hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad Participatiewet Tiel,

 

BGJ Spanjer, voorzitter

Share

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Scroll Up