ProTiel en NLdoet 2017

   

Zaterdag 11 maart 2017 vond de landelijke actie NLdoet weer plaats. Tijdens deze actie worden vrijwilligers in het zonnetje gezet en wordt men opgeroepen om samen “de handen uit de mouwen” te steken en klussen in de buurt, bij de vereniging of bij maatschappelijke organisaties te klaren. Een actie die wij als ProTiel een warm hart toedragen.

Wij doen dan ook elk jaar mee en kiezen steeds een andere klus. Op die manier komen we met veel verschillende initiatiefnemers binnen onze gemeente in gesprek en zien we met eigen ogen wat een bepaald initiatief voor de deelnemers betekent.

Dit jaar hebben onze fractie voorzitter Inge Joustra, commissieleden Hubertien Stultiens en Peter van der Lugt en bestuurslid Alex Stultiens geholpen bij een aantal klussen bij Stadslandgoed Fransiscushof. De producten die daar worden verbouwd, worden gebruikt voor de maaltijden van het Inloophuis (Inloophuis Tiel). Door het harde werk van de vrijwilligers ligt de tuin er netjes bij en is er regelmatig een goede oogst, bijvoorbeeld van verschillende soorten kool, uien, knoflook en wortelen. Ook wordt er fruit verbouwd, zoals aardbeien. Mooi om te zien hoeveel mensen zich hier vrijwillig voor inzetten. Tijdens NLdoet hebben wij gesproken met de verschillende “vaste” vrijwilligers en hebben we veel mooie verhalen gehoord. Wij zijn dan ook blij dat wij afgelopen week een (bescheiden) bijdrage aan dit project hebben mogen leveren.

 

Share

Asbest gevonden op braakliggend terrein Fabriekslaantje

9-3-2017

Tijdens een jaarlijkse controle is op drie plaatsen asbest gevonden op het braakliggend terrein bij het Fabriekslaantje. Het gaat om afval dat gedumpt is. De gemeente laat vandaag om de vondsten hekken plaatsen. Deze stukken worden verwijderd. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. Een gespecialiseerd bedrijf gaat dit doen.

Omdat in 2012 en 2013 ook asbest is gevonden op dit braakliggend terrein, laat de gemeente ieder jaar dit terrein controleren. Tijdens deze controle zijn de vondsten aan het licht gekomen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het asbest verwijderen. Om de medewerkers te beschermen, dragen zij beschermende pakken. Omwonenden van dit braakliggend terrein ontvangen snel een informatiebrief.

Share

Motie onderzoek naar mogelijkheden tegemoetkoming parkeerkosten mantelzorgers aangenomen

De motie, ingediend door de Christen Unie, ProTiel, GroenLinks en het CDA is raadsbreed aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

 

Motie
Onderwerp: parkeerontheffing voor mantelzorgers
De Raad van de gemeente Tiel, bijeen in de vergadering van 22 februari 2017, behandelend agendapunt 8. Wijziging tarieventabel Parkeerbelastingen 2017 en Regeling betaald parkeren
Overwegende dat:
 de belasting van mantelzorgers toeneemt omdat bij een hulpvraag eerst een beroep moet worden gedaan op het eigen netwerk;
 mantelzorgers ondersteuning moeten krijgen voor het uitoefenen van hun verzorgende taak;
 mantelzorgers voor het uitvoeren van hun verzorgende taak soms parkeerkosten moeten betalen;
 waardering en sympathie voor het vaak erg zware geestelijk en lichamelijk werk wat de mantelzorger dagelijks doet belangrijk is;
 de mantelzorgontvanger door huisarts of behandelend specialist een bewijs kan aanleveren van de zorgvraag;
 in diverse andere gemeentes mantelzorgontvangers al een mantelzorgvergunning kunnen aanvragen en de verordeningen daar als voorbeeld voor         Tiel kunnen dienen;
 de onkosten voor een mantelzorgontheffing wellicht te dekken zijn uit het budget voor het mantelzorgcompliment;
Verzoekt het college:
 de mogelijkheden voor het tegemoetkomen in de parkeerkosten van mantelzorgers middels een mantelzorgontheffing te onderzoeken (voor                   plaatsen in Tiel met betaald parkeren of vergunningparkeren);
 bij een financiële consequentie die past binnen de beschikbare mantelzorggelden een dergelijke voorziening zo spoedig mogelijk in te voeren, en            mantelzorgers bekend bij de gemeente hiervan op de hoogte te brengen, en anders dit aan de Raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie             ProTiel      GroenLinks   CDA
J.D. Stoeten-Flach   I. Joustra   A. Önder,      T. v Oostrom
De motie is aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

Share

Plan ProTiel over wijzigen verkeerstromen door de Damstraat

Centrum Tiel in de vorige eeuw

Binnenstad Tiel in vroegere tijden

Pro-Tiel  hecht er veel waarde aan als de beleving en de kwaliteit van de Tielse binnenstad in de toekomst verder zou verbeteren. Als de parkeergarage aan de Westluidense Poortin gebruik  wordt genomen zullen er aanlooproutes (dwaalmilieu) ontstaan richting winkelhart. Wij willen door veranderingen aan te brengen in het gebied Damstraat ,Vleesstraat en de Gasthuisstraat de beleving en de kwaliteit van de aanloopstraten en de binnenstad  vergroten.

Door het autovrij maken van de genoemde drie straten ontstaat er aansluitend aan de winkelpromenade een wandelgebied, dat bezoekers uitnodigt door straatjes en steegjes de binnenstad te beleven. Het autovrij maken kan men realiseren door in de Damstraat aan de kant van de Westluidensestraat de beweegbare afsluiting te plaatsen die nu de hoek Markt / Vleesstraat ontsiert. Een andere mogelijkheid is om tussen het pand van De Blank en de voormalige SNS Bank bijvoorbeeld een vaste begroeide afsluiting te maken  alleen doorgankelijk voor fietsers en voetgangers. Deze aanpassingen houden vanzelfsprekend in, dat in de Gasthuisstraat of aan het Hoogeinde  een beweegbare afsluiting zal komen.

(meer…)

Share
Scroll Up