Motie ProTiel behouden voormalige VVV Kiosk

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei is onderstaande motie behouden voormalige VVV Kiosk ingediend door ProTiel raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017

Onderwerp: VVV Kiosk Burgemeester Hasselmanplein

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

Overwegende dat:

• Tiel tot de oudste steden van Nederland behoort;
• De binnenstad van Tiel voor een deel bestaat uit wederopbouwarchitectuur, ook wel Delftse School genoemd;
• Het van zeer groot belang is om de monumentale en historische identiteit van Tiel te behouden;
• Behoud van naoorlogse wederopbouw architectuur in Tiel hieraan kan bijdragen;
• De gemeente Tiel een voorloper is in Nederland met een gericht monumentenbeleid voor wederopbouwarchitectuur;
• Het een wens is om voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur op de monumentenlijst op te nemen;
• Een voorbeeld van de Tielse wederopbouwarchitectuur te vinden is, in de vorm van een VVV Kiosk met bouwjaar 1952, achter de planken gevel van de friettent op het Burgemeester Hasselmanplein.

Van mening zijnde dat:
• Het zou passen binnen de wensen met betrekking tot bouwwerken uit die periode om de Kiosk te behouden;
• Behoud (en eventuele restauratie) van de VVV kiosk zou kunnen bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken;
• Behoud van de Kiosk zou kunnen aansluiten bij de nieuwe structuurvisie Binnenstad;
• De Kiosk zou kunnen passen in de herinrichting van het gebied rondom de Burense Poort.

verzoekt het college;

• Op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van de VVV Kiosk;
• De resultaten met financiële gevolgen voor de bespreking van de Begroting 2018 aan de Raad te doen toekomen;

  • In ieder geval tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn , niet tot sloop over te gaan.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

ProTiel, Inge Joustra

 

Kijk ook op het YouTube kanaal van RegioTV Tiel voor de behandeling in de raad: https://youtu.be/P9Pkfw4o85Y

Share

Motie onderzoek naar mogelijkheden tegemoetkoming parkeerkosten mantelzorgers aangenomen

De motie, ingediend door de Christen Unie, ProTiel, GroenLinks en het CDA is raadsbreed aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

 

Motie
Onderwerp: parkeerontheffing voor mantelzorgers
De Raad van de gemeente Tiel, bijeen in de vergadering van 22 februari 2017, behandelend agendapunt 8. Wijziging tarieventabel Parkeerbelastingen 2017 en Regeling betaald parkeren
Overwegende dat:
 de belasting van mantelzorgers toeneemt omdat bij een hulpvraag eerst een beroep moet worden gedaan op het eigen netwerk;
 mantelzorgers ondersteuning moeten krijgen voor het uitoefenen van hun verzorgende taak;
 mantelzorgers voor het uitvoeren van hun verzorgende taak soms parkeerkosten moeten betalen;
 waardering en sympathie voor het vaak erg zware geestelijk en lichamelijk werk wat de mantelzorger dagelijks doet belangrijk is;
 de mantelzorgontvanger door huisarts of behandelend specialist een bewijs kan aanleveren van de zorgvraag;
 in diverse andere gemeentes mantelzorgontvangers al een mantelzorgvergunning kunnen aanvragen en de verordeningen daar als voorbeeld voor         Tiel kunnen dienen;
 de onkosten voor een mantelzorgontheffing wellicht te dekken zijn uit het budget voor het mantelzorgcompliment;
Verzoekt het college:
 de mogelijkheden voor het tegemoetkomen in de parkeerkosten van mantelzorgers middels een mantelzorgontheffing te onderzoeken (voor                   plaatsen in Tiel met betaald parkeren of vergunningparkeren);
 bij een financiële consequentie die past binnen de beschikbare mantelzorggelden een dergelijke voorziening zo spoedig mogelijk in te voeren, en            mantelzorgers bekend bij de gemeente hiervan op de hoogte te brengen, en anders dit aan de Raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie             ProTiel      GroenLinks   CDA
J.D. Stoeten-Flach   I. Joustra   A. Önder,      T. v Oostrom
De motie is aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

Share

ProTiel steunt de motie van de PvdA betreffende de Nacht van de Nacht.

Het is wat aan de late kant in de voorbereiding, maar vanavond wil de PvdA een motie indienen vreemd aan de orde van de agenda, over de Nacht van de Nacht.
Aanstaande zaterdag is voor de twaalfde keer de Nacht van de Nacht, waarbij gemeenten, bedrijven en huishoudens aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. De gemeente Tiel doet daar nu niet aan mee en zaterdag is wel erg kort, maar wij willen het college wel verzoeken om volgend jaar mee te doen. Meedoen kan al door het verlichting van en om het stadhuis die avond en nacht zoveel mogelijk uit te doen en bijvoorbeeld aandacht aan de Nacht van de Nacht te besteden in Tiel Actueel. Op dit moment doen al een kleine veertig gemeenten mee.
Overigens worden er tijdens die avond en nacht ook allerlei activiteiten georganiseerd. In de buurt wordt bijvoorbeeld een kaarsjeswandeling georganiseerd op het landgoed Soelen in Zoelen. Ook Landgoed Mariënwaerdt doet mee en organiseert huifkartochten en landgoedwandelingen met een boswachter. De scouting in Ommeren leert mensen navigeren in het duister door middel van de stand van de sterren. Voor meer informatie, zie www.nachtvandenacht.nl.
Share
Scroll Up