Uitvoering motie Regenboogloper

Op 16 november 2016 heeft de raad een motie aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is een regenboogloper aan te leggen in de nabijheid van het cultuurkwartier. Met deze loper maakt ook onze gemeente de gastvrijheid voor en acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT-ers) zichtbaar. Het college heeft gehoor gegeven aan deze motie en besloten de regenboogloper in te passen in de openbare ruimte rond cultuurgebouw Zinder. De regenboogloper wordt uitgevoerd in gekleurde klinkers en is daarmee permanent. Aanleg gebeurt in juni/juli voor de opening van Zinder later dit jaar. Met de initiatiefnemers wordt overlegd over de ‘opening’. De kosten voor de aanleg bedragen eenmalig € 3.500,- en worden gedekt uit de algemene weerstandsreserve.

Share

Motie ProTiel behouden voormalige VVV Kiosk

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei is onderstaande motie behouden voormalige VVV Kiosk ingediend door ProTiel raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017

Onderwerp: VVV Kiosk Burgemeester Hasselmanplein

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

Overwegende dat:

• Tiel tot de oudste steden van Nederland behoort;
• De binnenstad van Tiel voor een deel bestaat uit wederopbouwarchitectuur, ook wel Delftse School genoemd;
• Het van zeer groot belang is om de monumentale en historische identiteit van Tiel te behouden;
• Behoud van naoorlogse wederopbouw architectuur in Tiel hieraan kan bijdragen;
• De gemeente Tiel een voorloper is in Nederland met een gericht monumentenbeleid voor wederopbouwarchitectuur;
• Het een wens is om voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur op de monumentenlijst op te nemen;
• Een voorbeeld van de Tielse wederopbouwarchitectuur te vinden is, in de vorm van een VVV Kiosk met bouwjaar 1952, achter de planken gevel van de friettent op het Burgemeester Hasselmanplein.

Van mening zijnde dat:
• Het zou passen binnen de wensen met betrekking tot bouwwerken uit die periode om de Kiosk te behouden;
• Behoud (en eventuele restauratie) van de VVV kiosk zou kunnen bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken;
• Behoud van de Kiosk zou kunnen aansluiten bij de nieuwe structuurvisie Binnenstad;
• De Kiosk zou kunnen passen in de herinrichting van het gebied rondom de Burense Poort.

verzoekt het college;

• Op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van de VVV Kiosk;
• De resultaten met financiële gevolgen voor de bespreking van de Begroting 2018 aan de Raad te doen toekomen;

  • In ieder geval tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn , niet tot sloop over te gaan.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

ProTiel, Inge Joustra

 

Kijk ook op het YouTube kanaal van RegioTV Tiel voor de behandeling in de raad: https://youtu.be/P9Pkfw4o85Y

Share

Sinds een jaar krabbelt de binnenstad van Tiel echt weer op

Tiel is een uitzondering in Nederland. In vrijwel alle gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners neemt de winkelleegstand nog altijd toe. ‘In Tiel nam de leegstand het afgelopen jaar juist fors af’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Eind 2015 stonden er nog 43 winkelpanden te huur of te koop in Tiel. Een jaar later zijn dat er nog maar 32. Ook onderzoeksbureau Locatus ziet de leegstand in de Betuwse stad afnemen. Gericht beleid van de gemeente en een ondernemersvereniging die sprankelt van de ideeën zijn het geslaagde Tielse recept tegen een afstervend winkelhart.

Artikel uit de Volkskrant van 2 mei 2017: https://tinyurl.com/m38kzss

 

 

Share

Voorbereidende werkzaamheden FluviaTiel fase 1

In het project FluviaTiel wordt onder andere de dijk langs de Waal, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de haven in Tiel, verbreed en verhoogd. De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De komende maand start de bodemsanering van een deel van de Echteldsedijk. Ook past de aannemer de ligging van kabels en leidingen in de dijk aan.

Op 1 mei start de sanering van de bodem van de Echteldsedijk, ter hoogte van het Vijverterrein. Om woningbouw op het Vijverterrein mogelijk te maken wordt het restant van de voormalige vuilstort afgegraven. Het afgegraven materiaal gebruiken we om de grond van het park Vijverberg op te hogen, zodat het aansluit op de nieuwe dijkhoogte. Daarvoor verwijdert de aannemer eerst de schone toplaag en plaatst die na aanvulling weer terug. Het werk duurt zes weken en wordt gedaan door aannemer Dusseldorp BV uit Lichtenvoorde.

Aanpassen kabels en leidingen

De dijk wordt breder en hoger. Daarom moeten de kabels en leidingen die door de dijk lopen ook hoger komen te liggen. Dan kunnen monteurs er in het geval van een storing goed bij. Begin mei start de aannemer met de aanleg van twee terpen bij de dijk ter hoogte van het eind van de Nachtegaallaan. Die terpen zijn nodig om de kruising van kabels en leidingen met de dijk aan te passen op de toekomstige hoogte van de dijk. De werkzaamheden duren drie weken en worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers.

Werkverkeer en deel park gesloten

Door de werkzaamheden is een gedeelte van park Vijverberg tijdelijk gesloten. Ook is de toegang tot de verkeerspost van Rijkswaterstaat tijdens het werk beperkt omdat er grote tractoren rijden. Op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur rijden vrachtwagens heen en weer om zand en grond aan te voeren om het afgegraven deel bij de Echteldsedijk aan te vullen en voor de twee terpen die worden aangelegd. De vrachtwagens rijden via bedrijventerrein Latenstein (Bulkweg, Latensteinse Rondweg, De Vlonder). Meer over FluviaTiel Meer informatie over FluviaTiel is te lezen op www.tiel.nl/fluviatiel.

Share

Motie onderzoek naar mogelijkheden tegemoetkoming parkeerkosten mantelzorgers aangenomen

De motie, ingediend door de Christen Unie, ProTiel, GroenLinks en het CDA is raadsbreed aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

 

Motie
Onderwerp: parkeerontheffing voor mantelzorgers
De Raad van de gemeente Tiel, bijeen in de vergadering van 22 februari 2017, behandelend agendapunt 8. Wijziging tarieventabel Parkeerbelastingen 2017 en Regeling betaald parkeren
Overwegende dat:
 de belasting van mantelzorgers toeneemt omdat bij een hulpvraag eerst een beroep moet worden gedaan op het eigen netwerk;
 mantelzorgers ondersteuning moeten krijgen voor het uitoefenen van hun verzorgende taak;
 mantelzorgers voor het uitvoeren van hun verzorgende taak soms parkeerkosten moeten betalen;
 waardering en sympathie voor het vaak erg zware geestelijk en lichamelijk werk wat de mantelzorger dagelijks doet belangrijk is;
 de mantelzorgontvanger door huisarts of behandelend specialist een bewijs kan aanleveren van de zorgvraag;
 in diverse andere gemeentes mantelzorgontvangers al een mantelzorgvergunning kunnen aanvragen en de verordeningen daar als voorbeeld voor         Tiel kunnen dienen;
 de onkosten voor een mantelzorgontheffing wellicht te dekken zijn uit het budget voor het mantelzorgcompliment;
Verzoekt het college:
 de mogelijkheden voor het tegemoetkomen in de parkeerkosten van mantelzorgers middels een mantelzorgontheffing te onderzoeken (voor                   plaatsen in Tiel met betaald parkeren of vergunningparkeren);
 bij een financiële consequentie die past binnen de beschikbare mantelzorggelden een dergelijke voorziening zo spoedig mogelijk in te voeren, en            mantelzorgers bekend bij de gemeente hiervan op de hoogte te brengen, en anders dit aan de Raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie             ProTiel      GroenLinks   CDA
J.D. Stoeten-Flach   I. Joustra   A. Önder,      T. v Oostrom
De motie is aangenomen in de raadsvergadering van 22 februari 2017

Share
Scroll Up