Geachte voorzitter, college, raadsleden en aanwezigen op de tribune.

 

Voorwoord

We willen inwoners en organisaties in de gemeente Tiel een plaats geven

en waar mogelijk ondersteunen voor het vinden van de juiste weg.

Mensen

  • opnieuw aan het werk krijgen,
  • schuldhulpverlening  bieden,
  • minima ondersteunen,
  • een veilige woonomgeving geven ,
  • een prettige en betaalbare woning bieden,
  • ondernemers ondersteunen
  • en nog veel meer.

 

Het uitvoeren van de vele taken binnen een gemeente en de regio is een grote uitdaging voor iedereen. Het opkomen voor de zwakkeren blijft  daarbij een belangrijk aspect . Maar levert dit alles ook het gewenste resultaat op?

Informatie uitwisseling, monitoren, bijsturen, uitvoeren en vooral contacten onderhouden en onze inwoners niet al te lang in het ongewisse laten .

 

 

Veiligheid

Veiligheid raakt ons allemaal. In grote en kleine aanpak en om er iets uit te lichten ; we prijzen de geboden inzet tegen de golf van inbraken en autobranden.

 

 

Voor aspecten van de openbare verlichting liggen er zeker nog uitdagingen.

Wij zijn benieuwd wat het college verder denkt te doen aan het

helaas nog steeds grote onveiligheidsgevoel bij het NS Station Tiel Centraal.

 

 

 

Sociaal domein

Samen de stad maken. “Met elkaar aan de slag”. Wijkregisseurs actief als verbinder.

Bergen werk is er verzet in het afgelopen jaar, maar laten we vooral niet vergeten dat niet iedereen op eigen kracht mee kan gaan in deze ontwikkelingen en steun nodig heeft.

Voor het uit te voeren beleid van o.a. Veilig Thuis, schuldhulpverlening, minima, jeugdhulp en Werkzaak liggen er nog zeer grote uitdagingen.

 

Jongeren

Biedt jongeren kansen. Naast scholing, sport, werk en huisvesting blijft ontspanning een belangrijke tijdsbesteding.  Wat zijn de kansen voor het behoud van Twentietoe voor het doel waarvoor dit is gebouwd?  Naast een ontmoetingsfunctie voor jongeren, zijn er vast ook andere instanties onder te brengen. Hierover dienen wij een motie in.

 

Vitale en aantrekkelijke stad

De binnenstad wordt een steeds mooier visitekaartje, hoewel het de komende tijd nog wel een aardige bouwput is.

Voor een mede goed functionerende detailhandel zijn ook parkeertarieven een belangrijk aspect. De voorgestelde verhoging, hoe klein ook, keurt ProTiel af. Tevens zijn wij fel tegenstander van voorgenomen uitbreiding van de tijden waarop betaald moet worden.

Het gratis parkeren op zaterdag en zondag in november en december is een mooi gebaar en wordt als zeer positief ervaren, door zowel ondernemers als het winkelend publiek. Kan dit het komende jaar behouden blijven?

 

Evenementen.

Tiel is een evenementen stad en we willen dit blijven bevorderen

ProTiel dringt er op aan dat we met z’n allen scherp blijven om dit doel te verwezenlijken.  Kunnen de ambtelijke uren per team inzichtelijk gemaakt worden  en welke uren zijn er nu hard nodig om knelpunten elders op te lossen ?

 

 

 


Sportvoorzieningen

Voor gezonde beweging is het beheer van de diverse sportvoorzieningen een basistaak, om kwaliteit en veiligheid te blijven waarborgen.

Hoe verlopen momenteel de gesprekken met de Federatie Tielse Sportverenigingen?

Exploitatie binnen- en buitensportaccommodaties behoeven veel aandacht.

Het is voor ProTiel belangrijk dat er toch een uiterste inspanning moet worden geleverd om alle neuzen in de zelfde richting te krijgen. Dit zal uiteraard op weerstand stuiten. Ten langen leste zal heel sportend Tiel, en dus uiteraard onze jeugd,  hier de vruchten van plukken.

 

 

Mobiliteit

Het vervangen van de Regiotaxi door de Basisnetmobiliteit

zullen we kritisch blijven volgen. We houden een vinger aan de pols wat betreft de kosten die dit voor de gebruikers als gevolg kunnen hebben.

 

 

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

De presentatie van Kleurrijk Wonen heeft ons meer inzicht gegeven in wat de woningbehoeften zijn in de regio.

Maar hoe zit het nu met de uiteindelijke realisatie van nieuwbouwplannen ?.

Wat staat er de komende jaren in de planning voor woningbouw?

Is er aandacht voor kleine projecten van de vastgoedsector zelf?

Welke initiatieven worden  genomen vanuit de gemeente Tiel om de vastgoedsector te stimuleren tot zowel grote als kleine projecten?

We mogen, als Tiel, absoluut niet te afwachtend zijn.

 

Openbare ruimte

“Een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners in  het gebruiken en het beheren van de openbare ruimte”

De aanpak van zwerfvuil en initiatieven van de inwoners zelf zijn zeker te loven.

De effectiviteit van  AVRI-IBOR kan nog steeds niet helder gemaakt worden.  Verantwoording door AVRI op hoofdonderdelen is  helaas al langere tijd regelmatig onderwerp van gesprek. Hierdoor is niet zichtbaar waar besparingen wel of niet gehaald zijn. De IBOR gemeenten ondervinden dezelfde problematiek.

Maar hoever staat het nu met het werkelijk inzichtelijk maken van de onderdelen op productniveau?  Wanneer kunnen we deze gegevens verwachten?

Nu zijn er nog weinig positieve effecten te merken van de overheveling van deze taken.

 

 

 

Onderwijs

Het credo voor onderwijs  is in de Tielse Begroting “niemand hoeft uit te vallen”.

Volgens ProTiel moet dit zijn “niemand mag uitvallen” zoals in de wet wordt voorgeschreven.

Verzuimregistratie van leerlingen kan een handvat zijn om uitval te voorkomen.

Maar waar liggen de scheidslijnen in de verantwoordelijkheid van scholen, onderwijsinspectie  en gemeente, om het verzuim terug te dringen ?

 

 

 

Inwoners en bestuur

Inwoners centraal

Er is al heel wat werk verzet om de dienstverlening voor onze inwoners te optimaliseren.

Burgerparticipatie is een onderwerp dat onze volle aandacht verdient.

Interactie met de inwoners is hierbij voor ProTiel cruciaal.

 

 

Tot zover.

Share

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Scroll Up